PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Základní umělecká škola Hodonín
příspěvková organizace


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Podpisem přihlášky se zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci zletilí zavazují k povinnostem vyplývajícím z následujících zákonů: vzdělávání v ZUŠ upravuje zákon č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, školní řád a Školní vzdělávací program.
Odesláním přihlášky prohlašuji, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé a souhlasím se zpracováním osobních údajů žáka a zákonných zástupců pro potřeby školy.