Přihláška do ZUŠ


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Odesláním přihlášky se zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci zletilí zavazují k povinnostem vyplývajícím z následujících zákonů: vzdělávání v ZUŠ upravuje zákon č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, školní řád a Školní vzdělávací program.

Úhradu úplaty za vzdělávání a výpůjčné je nutné uhradit nejpozději do 15. 9. za první pololetí a do 15. 2. za druhé pololetí a to v plné výši.

Odesláním přihlášky rodič (zák. zástupce) stvrzuje, že se seznámil se školním řádem, který je volně přístupný v prostorách ZUŠ a na internetových stránkách. Souhlasí v souladu se zákonem č. 121/2000Sb ve znění pozdějších předpisů s bezplatným účinkováním a prezentací výsledků práce žáků na akcích pořádaných školou. Autorská práva v těchto případech náleží škole. Na základě Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a § 12 Zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamu mého syna / dcery – výše uvedeného jména, na WEB školy, v médiích i na DVD o naší škole.