Přihláška do ZUŠ

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk, příspěvková organizace


Upozornění:
Poté, co si z nabídky vyberete obor a studijní zaměření, objeví se kolonka "Pobočka". Tím je myšleno místo konání talentové zkoušky (pouze hlavní budova v Brušperku). Pokud v případě přijetí preferujete výuku na pobočce, můžete již nyní uvést tento údaj do Poznámky. Výuka výtvarného oboru probíhá pouze na budově v Brušperku. Děkujeme za pochopení

Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


V souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání je nutné uhradit úplatu za vzdělávání ve dvou splátkách, a to vždy k 15. září a k 15. únoru příslušného školního roku.
Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk, p. o. se sídlem Sportovní 584, 739 44 Brušperk, IČ: 72 564 296 zpracovává předané osobní údaje zájemců o výuku, žáků a jejich zákonných zástupců za účelem naplnění povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), především při vedení povinné dokumentace školy.
Aktivní zpracování osobních údajů probíhá dle Školského zákona po celou dobu výuky žáka, následně je zpracování omezeno pouze pro naplnění účelu zákonem stanovené povinnosti archivace.
Zpracování provádějí výhradně zaměstnanci školy, přičemž údaje nejsou poskytovány jinému správci osobních údajů.
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků ZOOÚ.
Detailní informace o zpracování osobních údajů a možnosti uplatnění práv jejich subjektů jsou k dispozici na sekretariátu školy.