Přihláška ke studiu

Soukromá základní umělecká škola
Tutti music spol. s r. o.


Talentové zkoušky pro zájemce o studium pro příští školní rok 2024/2025 byly ukončeny a je uzavřen příjem nových přihlášek.

Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu s Dílem III. Ochrana soukromých práv s § 12 zákona 89/2012., občanského zákoníku a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a prezentaci školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou.

V případě hodného zvláštního zřetele se zavazuji písemně informovat ředitele o zdravotním stavu žáka a možném zdravotním riziku.