Přihláška ke studiu

ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace


Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Žáci jsou přijímáni od předškolního věku až po středoškoláky a jsou zařazováni do ročníků podle schopností, míry talentu a věku.
Výuka probíhá podle platných učebních plánů.
Pro všechny žáky školy je závazný školní řád a jeho opakované porušování může být důvodem k vyloučení ze školy.
Škola požaduje u každého žáka Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů podepsaný jeho zákonným zástupcem.
Odhlášení žáka během školního roku je možné z důvodu nemoci doložené lékařským potvrzením nebo z důvodu stěhování či jiného vážného důvodu a to pouze na základě písemné žádosti.
Školné se vrací v případě:
- dlouhodobé absence žáka, pokud o ni byla škola informována písemně rodiči alespoň 1 měsíc předem (týká se ozdravných pobytů v lázních)
- v případě vážného onemocnění nebo úrazu doloženého lékařským potvrzením, pokud žák v daném měsíci ani jednou nenavštívil výuku
- žádost o slevu na školném se podává písemně na předepsaném formuláři v kanceláři školy
O přijetí budete informováni mailovou adresou.