Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Jestliže jsem poskytla(a) e-mailový kontakt, souhlasím se zasíláním informačních e-mailů ZUŠ Vimperk.

Souhlasím s pořizováním obrazových a zvukových záznamů pro potřeby školy (prezentace, propagace). Jedná se např. o záznamy koncertů, tablo absolventů, výstavy a vystoupení žáků školy, dle zákona č. 89/2012 Sb. Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. Se zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění výše uvedeného dítěte. Účelem tohoto zpracování je vedení školní matriky ve smyslu§ 28 zákona č. 561/2004 Sb. Odstavce 2 písmene f) a zajištění speciálního přístupu k dítěti.