PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Základní umělecká škola Dubňany,
příspěvková organizace
Komenského 282
696 03 Dubňany


Telefon: +420 725 538 926
E-mail: kancelar@zusdubnany.cz

Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


* Povinný údaj
Přihlašuji výše jmenovaného žáka závazně ke studiu v základní umělecké škole.

Jsem si vědom (vědoma), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno:
a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád, nebo jestliže nezletilý žák (žákyně) svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost nebo zdraví ostatních žáků,
b) ze zdravotních důvodů,
c) požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci, a to ke konci pololetí nebo školního roku,
d) k 31. lednu nebo k 30. červnu pro neprospěch,
e) neplatí-li žák školné

Ukončí-li žák (žákyně) studium na ZUŠ (kromě bodu b) a e) v jiném termínu, něž je uvedeno, nebude mít nárok na navrácení uhrazeného školného za dané období!

Současně jsem vzal (vzala) na vědomí, že pololetní školné uhradím ve stanovené výši a v termínu uvedeném na individuálním předpisu.