Přihláška ke studiu

ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Dle §22 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. jsou zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Souhlasím s tím, aby škola pořizovala a rozšiřovala zvukové a obrazové záznamy mého dítěte za účelem propagace školy.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte za účelem organizace mimoškolních akcí a pro prezentaci činnosti školy na jejích webových stránkách, v kronice a na nástěnkách.
Souhlasím s užitím autorských děl mého dítěte za účelem propagace činnosti školy a účasti na soutěžích a přehlídkách.

Prohlašuji, že v době nástupu do ZUŠ je mé dítě v dobrém zdravotním stavu.