Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka,
Edisonova 90, příspěvková organizace


Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


INFORMACE K ÚHRADĚ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉHO)
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o způsobu úhrady úplaty za vzdělávání (tzv. „školné“).
Úplata za vzdělávání je splatná ročně, a to nejpozději do 15. 9. příslušného školního roku. V praxi to tedy znamená, že platba musí být k výše uvedenému datu připsána na účet školy, a sice za celý školní rok.
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, umožňuje dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka (nebo zletilým žákem) jiný termín úhrady. To tedy znamená, že celou částku lze rozložit do několika splátek, a to na základě písemné žádosti a následné dohody mezi školou a plátcem. Velmi důležité budou důvody, na jejichž základě škola splátky umožní.
Budou mezi ně patřit hlavně: -- -- sociální důvody (např. nezaměstnanost rodičů apod.),
- počet sourozenců, kteří naši školu navštěvují,
- počet oborů, které žák navštěvuje.
Všechny žádosti budou posuzovány individuálně.
Slevy na úplatě (na školném), které jsme dosud poskytovali, budou samozřejmě zachovány. Dovolujeme si Vás upozornit, že školné (nebo jeho poměrná část) se nevrací tehdy, kdy žák ukončí vzdělávání v případě, že byl vyloučen ze školy, nebo v případě, že o ukončení docházky písemně požádá zákonný zástupce bez vážného důvodu (především zdravotního). Důvodem pro vrácení části školného není např. účast na lyžařském kurzu, škole v přírodě apod.
Připomínáme, že z úplaty za vzdělávání jsou hrazeny provozní výdaje (voda, teplo, elektřina, hudební nástroje, opravy, vybavení školy apod.), nikoliv platy učitelů, jak se veřejnost často domnívá. Platy pedagogů jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a podporu Vašich dětí v uměleckém vzdělávání a těšíme se na další spolupráci a setkávání.
Mgr. Aleš Bína, ředitel ZUŠ Viléma Petrželky