Přihláška k talentovým zkouškám pro školní rok 2024/2025


Požadavky k talentovým zkouškám najdete na: https://www.zus-jihlava.cz/talentove-zkousky

Děti - věk k 1.9.2023 od 4 do 6 let pouze HUPP (Hudebně pohybová příprava), 6 let - Přípravné studium zvoleného oboru, 7 let - 1. ročník zvoleného studijního zaměření (nástroje).
HUPP naleznete v el. příhlášce pod hudebním oborem.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Do kolonky Zdravotní způsobilost žáka uveďte BEZ OMEZENÍ nebo NÁZEV DIAGNÓZY.
Odesláním přihlášky se zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci zletilí zavazují, že v případě přijetí žáka (žákyně) zaplatí úplatu za vzdělání (školné) v termínech, které určí škola a k povinnostem vyplývajícím z následujících zákonů vzdělávání v ZUŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, školní řád, školní vzdělávací program, zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.