Přihláška ke studiu pro školní rok 2024/2025

ZUŠ Odry


V případě že máte zájem o dva obory, vyberte prosím prioritní obor, jeden čas a datum zkoušky a do poznámky uveďte druhý obor, o který máte zájem.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Školní řád je umístěn na internetových stránkách školy www.zusodry.cz a na nástěnkách školy. Odesláním této přihlášky zákonní zástupci potvrzují, že byli informováni o jeho vydání a obsahu. Školní vzdělávací program ZUŠ Odry je dostupný v kanceláři školy a jsou zde mimo jiné uvedeny informace o povinných předmětech daného studijního zaměření, např. v hudebním oboru je povinná Nauka o hudbě a ve vyšších ročnících také Komorní a Souborová hra. Úplata za vzdělávání se řídí podle výše uvedených právních norem a je splatná ve dvou splátkách pololetně, vždy do 15. září za první pololetí a do 15. února za druhé pololetí školního roku.